Árfolyam   |  
Hasznos   |   Kedvezmények   |   Hírlevél   |   Prospektus   |   Elérhetőségeink   |   Viszonteladóink   |   Viszonteladóknak
Egyiptom
FŐOLDAL EGYIPTOM JORDÁNIA IZRAEL CIPRUS TÖRÖKORSZÁG GÖRÖGORSZÁG MALLORCA THAIFÖLD KÖRUTAK
Repülőjegy foglalás
Prospektus
TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE?
Kérje INGYENES segítségünket!
Adja meg telefonszámát, INGYEN visszahívjuk!
Válasszon országot!
Válasszon régiót!
Válasszon szállodát!
Mikor szeretne utazni?
Kérdései:
Honnan hallott irodánkról?

Ingyenes értesítőt kérek az akciókról!
ELKÜLD!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Egyéb leíró oldalakHasznos információkÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 1. tel: 213-9693, fax: 201-6994; adószám: 12637450-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-696105; BFKH bejegyzési szám: U000186; vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe) (a továbbiakban: Anubis Travel), mint utazásszervező és a megrendelő
neve:
címe:
telefonszáma:
mint utas között.

Az Anubis Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és az utazásszervező, valamint utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az ezen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadóak.

I. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés az Anubis Travelhez megérkezett és azt az Anubis Travel visszaigazolta. Az utazás megrendelése történhet írásban, személyesen az Anubis Travel saját irodáiban, bármely az Anubis Travel szolgáltatásait értékesítő partnerirodánál, vagy elektornikus úton az Anubis Travel honlapján (www.anubistravel.hu) működő online foglalási rendszer segítéségvel.

2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő költségeket (vízum díj, repülőtéri illetékek, repülőtéri transzferek, biztosítások, szerviz díj, fakultatív programok stb.) az Anubis Travel programajánlatát tartalmazó Utazási Prospektus, az Anubis Travel honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza. Az utazási ajánlatban történt változásokról az Anubis Travel írásban köteles tájékoztatni az Utast. Amennyiben a változás az Utazási Szerződés megkötését követően következik be, úgy az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni, amely döntését haladéktalanul köteles az Anubis Travel tudomására hozni.

3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés az Utas által megrendelt szolgáltatások, a résztvevők számának és szükséges adatainak megadásával, valamint a megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba. (Partnerirodánál történő megrendelés esetén az Anubis Travel szerződése a partnerének írásban történt visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba.) Amennyiben az Anubis Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Anubis Travel az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Az értesítés kézhezvételéig az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget az Anubis Travel visszafizeti.

II. Fizetési feltételek

4. Az Utas a teljes részvételi díjat előleg esetén azzal csökkentett mértékben legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 35 nappal köteles megfizetni. Az indulást megelőző 35 napon belül az Utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg az Anubis Travel részére. Utas nem jogosult újabb szerződés kötésére azonos időpontra és azonos programra vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a már megkötött szerződésen szereplő programra időközben az Anubis Travel akciós, illetve kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki.

5. Az Utazási Prospektus és Utazási Szerződés tartalmazza, hogy a befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra nyújt fedezetet, illetve egyes programok igénybevétele esetén milyen összegű díjat kell megfizetni. Ha az Utas az utazás során a tájékoztatóban, illetve a szerződésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen kell megfizetnie.

6. Az utasnak jogában áll a teljes részvételi díjat forintban vagy euróban teljesíteni. Az Anubis Travel a részvételi díjakat elsődlegesen forintban szerepelteti, az emellett feltüntetett eurós ár választása az utas joga. Az árak meghatározásához használt euró árfolyam az Anubis Travel által megállapított árfolyam, melyet az utas elfogadhat, vagy választhatja a fizetést az Anubis Travel elsődleges valutanemében, forintban. Az Anubis Travel fenntartja a jogot az általa közzétett euró árfolyam megváltoztatására a különböző akciókban az árfolyam ingadozása és változása alapján. 

7. Amennyiben az utas eurós fizetést választ, úgy euró alapú szerződés vagy visszaigazolás készül, az Anubis Travel honlapján és árlistáiban feltüntetett eurós árakon az Anubis Travel által meghatározott árfolyam alapján.

8. Az utas által választott euró vagy forint alapú szerződés megkötése és az előleg befizetése után, az utas a fennmaradó összeget, és egyéb díjakat (pl. névmódosítási díj) kizárólag a szerződés szerinti valutanemben teljesítheti.
Amennyiben a szerződés törlésre, vagy módosításra kerül, az Anubis Travel a visszatérítendő összeget (az utas által kezdeményezett törlés esetén a 31. pontban részletezett kötbér levonása után) a befizetéssel megegyező valutában téríti vissza. Forintos fizetés esetén forintban, eurós fizetés esetén euróban.

9. Euróban történő fizetés esetén az Anubis Travel lemond a deviza forintárfolyamának időközi változása miatti áremelési jogáról. Az árfolyamváltozás miatti áremelés kizárólag a forintos fizetést érinti. Az egyéb, a 25. pontban részletezett árváltozások miatti emelés jogát az Anubis Travel az eurós fizetés esetén is fenntartja.

10. Az árak a magyar piacra érvényesek.

III. Fakultatív programok

11. A katalógusban található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazási irodában vagy a helyszínen van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az Anubis Travel csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). Amennyiben az Anubis Travel mondja le az Utas által már befizetett fakultatív programot ezen okokból, úgy a befizetett díj az Utasnak visszajár. Az Utas általi lemondás esetén a befizetett díj nem visszatérítendő. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úti cél helyi szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utas köteles a helyszínen jegyzőkönyveztetni és annak egy példányát a helyi szervező részére átadni. A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot az Anubis Travel a katalógusában a programhoz kapcsolódóan feltünteti. Előfordulhat, hogy létszámhiány esetén a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.

IV. Az Utas jogai és kötelezettségei

12. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személyre engedményezni úgy, hogy köteles erről az Anubis Travelt haladéktalanul írásban tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személy részére engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az Utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, az Anubis Travelt ezzel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli.

13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

14. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját még sürgős esetben sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve ha azt az Utas maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit.

15. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori kül- és belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. beutazási, útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából vagy megsértéséből eredő összes kár és költség az Utast terheli, az Anubis Travel ezekért felelősséget nem vállal. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 31. pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni.

V. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

16. Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a Tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen. Az Anubis Travel a változást az Utassal közölni köteles és a tájékoztatás megtörténtét a felek az Utazási Szerződésben rögzítik. A repülőgéppel közlekedő Utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal az Anubis Travel felelősségének kizárásával, bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az Utazási Szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról az Anubis Travel az érintett Utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.

17. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy áremelést hajtson végre, amennyiben az adott évre kalkulált devizaárfolyamok nagymértékben megváltoznak. Ha az Utas nem áll el a szerződéstől a fenti okból, akkor ennek megfelelően az Utazási Szerződést módosítják.

18. Az Anubis Travel felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha
a.) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b.) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az Anubis Travel kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c.) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Anubis Travel akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Anubis Travel a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Anubis Travel felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
A b) és c) pontok esetében az Anubis Travel az utazásról szóló 281/2008. Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése alapján köteles segítséget nyújtani az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak, de nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült olyan költségek megtérítésére, melyekhez az Utas hozzájárult (hazautazás költsége, elszállásolás költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs és hivatali költségek, stb.). Az utazásról szóló 281/2008. Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján az Utazásszervező vis major esetén nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, így az ezen körülményekre vonatkozó panaszokat az Utazási Iroda nem tudja elfogadni.

VI. Légi személyszállítás, buszos utazás

19. A nemzetközi légi szállítás szabályai alapján a szállítást végző légi társaság és az Anubis Travel Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, helyének, átszállási lehetőségeinek, útirányának, a légitársaság, illetőleg a repülőgép típusának változási jogát. Az erről szóló információk tájékoztató jellegűek, így a módosítás nem minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért, plusz költségekért az Anubis Travelt felelősség nem terheli, de haladéktalanul köteles az Utast tájékoztatni, amint a változásról tudomást szerez.

20. Repülőjegy és/vagy csomagtúra szolgáltatás esetén, mely repülőutat is tartalmaz, az Utas tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő szállítatására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek az adott légitársaság weboldalán.

21. Ha a légi utazás során a csomagok elvesznek vagy azokban kár keletkezik, az észrevételt követően haladéktalanul közölni kell a repülőtéren található „Lost and Found” (elveszett poggyászok osztályán). A megsérült, kifosztott, elveszett poggyászért az Anubis Travelt felelősség nem terheli, a kárigényeket minden esetben a légitársaság felé kell benyújtani. Az elveszett csomagokról készült jegyzőkönyvet a légitársaság felé szükséges továbbítani.

22. A menetrendváltozások miatt elmaradt szolgáltatásokért az Anubis Travel nem vállal kártérítési felelősséget.

23. A befizetett út első és utolsó napja utazásnak minősül és nem üdülésnek.

24. Poggyászsérülésért vagy eltűnésért a légi fuvarozás során az adott légitársaság feltételei az irányadóak. Az útipoggyász feladható súlyáról (mind a menetrend szerinti, mind a charter járatok esetében) a légitársaságok szabályzatai rendelkeznek. Túlsúlyért az Utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie. A poggyászsúly nem összevonható, térítésmentesen fejenként egy csomag feladása lehetséges. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak a továbbszállítás vagy megőrzés céljából az iroda képviselője át nem vette.

25. Körút programoknál, az autóbuszos utazások esetén, amennyiben az utazás időtartama technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási, útviszonyok stb.) jelentős késés következik be, ezért az Anubis Travelt felelősség nem terheli. Az Anubis Travel kötelessége – lehetőségeihez mérten - intézkedni a hiba mielőbbi elhárításáról. Az Anubis Travel - a helyszíni körülmények függvényében - fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására.

26. Az Anubis Travel fenntartja magának a jogot, hogy az Utazási Szerződésben meghatározott díjakat a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti. Erre kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek (ideértve az üzemanyagköltségeket és az egyéb kötelező terheket, így különösen a repülőtéri illetéket), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt kerülhet sor. E körülmények bekövetkezése esetén az Anubis Travel a részvételi díjat csak az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy a díjemelés okát és mértékét az Utassal írásban közölnie kell.

27. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti díj 8%-át meghaladja, az Utas az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elállhat az Utazási Szerződéstől. Ez esetben az Anubis Travel a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

VII. Szállodák és elszállásolás

28. A szállodák kategória szerinti besorolása mindig az adott ország besorolása és szabályozása alapján kerül feltüntetésre.

29. Az utazási katalógusban szereplő szállodák közül néhány rendelkezhet főépülettel, melléképülettel és bungalóval/bungaló stílusú szobákkal egyaránt. A külföldi partnerek a különböző szálláshelytípusokat azonos értékűnek tekintik, az elhelyezés bármely szobatípusban történhet. Az Utasnak csak felár megfizetése ellenében van módja fő- és melléképületben történő elhelyezést igényelni. Ilyen igény esetén, a visszaigazolást követően az Anubis Travel Utazási Iroda köteles az Utas által kért szállástípust biztosítani.

30. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 órától (ez országonként változó lehet), a távozás napján 10 vagy 12 óriáig biztosítja (országonként változó), függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.

31. Az Anubis Travel saját honlapján, a www.anubistravel.hu weboldalon közzétett akciós ajánlatok között szerepelnek olyan szállodák is, amelyek az utazási katalógusban lévő szállodák között nem találhatóak, azonban ezekre a szállodákra is ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint az utazási katalógusban szereplő szálláshelyekre.

VIII. Lemondási feltételek

32. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat a szerződéstől, ha az Utas
• A részvételi díj 8%-ot meghaladó megemelése, illetve az Utazási Szerződésben foglaltak lényeges módosítása, vagy a program lényeges megváltozása miatt áll el a szerződéstől, a 26. pontban meghatározott jogok illetik meg
• Ha egyéb okokból áll el az Utazási Szerződéstől, az iroda jogosult az addig felmerült költség megtérítését igényelni, de ez a befizetett díj összegét nem haladhatja meg. Az Anubis Travel nem igényelhet kártérítést, ha az Utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 nappal vagy az Utazási Szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. 45 napon belüli időpont, vagy szálláshely módosítása lemondásnak minősül.

33. Az Utasnak jogában áll az Utazási Szerződéstől 61 napon belül is elállni meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az utazás megkezdése előtti

 • 61. napig kötbérmentes
 • 60-35. nap között 10%
 • 34-24. nap között 40%
 • 23-15. nap között 70%
 • 14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget az Anubis Travel jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.

34. Postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén az Anubis Travel a tértivevényes levelet azzal a nappal tekinti megérkezettnek, amikor az Anubis Travel aláírta az igazoló szelvényt.

35. Amennyiben az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy kártérítésre igényt nem tarthat.

36. Ha az Anubis Travel az Utast az utazás megkezdését követően saját hibájából jogszabálysértés miatt az utazásból kizárja, az Utas a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

37. Az Anubis Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban elállhat a szerződéstől. Ha az Anubis Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, akkor köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, illetve ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. (Létszám a programok elindításához: min. 10 fő.) Ha az Anubis Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására az Anubis Travelnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű az Anubis Travel köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.

IX. Módosítási feltételek

38. Az Utazási Szerződésben rögzített bármelyik utasnév megváltoztatása

 • charter járattal történő utazás esetén 45 napon belül forint alapú szerződés esetén 10.000 Ft, euró alapú szerződés esetén 40 euró kezelési költséggel jár és a résztvevő nevének megváltoztatására legkésőbb 7 munkanappal az indulás időpontja előtt van lehetőség.
 • menetrend szerinti járat esetén a névmódosítás a légitársaság feltételei alapján történik a szabad helyek, osztály és illeték különbözet, valamint módosítási díj függvényében. A módosításból eredő többletköltség minden esetben az Utast terheli.
 • egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás külön díj ellenében történik, a szerződésen szereplő szállás díjszabásának függvényében. Némely szálláshely fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt Utas nevek megváltoztatásának elutasítására.

Csoport foglalása esetében (min. létszám 20 fő), a csoport teljes létszámának maximum 10%-ának módosítható a neve. Amennyiben az Utas szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak módosítási vagy többletköltségeit az Utasnak kell viselnie.

39. Ha az utazás megkezdését követően az Anubis Travel a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Anubis Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Anubis Travel köteles az Utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. Egyes esetekben a szálloda túltöltése esetén a szálloda elhelyezheti az Utasokat a helyi besorolásnak megfelelő azonos kategóriájú szállodában, amiért az Anubis Travelnek nincs kártérítési kötelezettsége. A szálláshely típusa a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot tartalmazza.

40. Az Anubis Travel nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa
észlelt szerződésszegésről. Az Utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A jegyzőkönyvben nem szereplő kifogásokat az Anubis Travel nem köteles érdemben kezelni, mert így lényeges körülmények kideríthetetlenné vállnak. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. A külföldi szálláshely csak a helyszínen közölt panaszokat tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon vagy megoldani a felmerült problémákat. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Anubis Travelnek írásban vagy szóban, a helyszínen készített jegyzőkönyv benyújtásával együtt jelentheti be. Az Utas kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy Utazási Szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén az Anubis Travel mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Anubis Travel a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utast írásban tájékoztatni a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Az Anubis Travel az utazási szerződés – nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésekért járó sérelemdíj összege a szolgáltatás díjának (részvételi díj) kétszeresét nem haladhatja meg.

41. Ha az utazási szerződés az utazás időtartama alatt szűnik meg, az utazásszervező köteles az utas hazautazásának megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségei az utast terhelik, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnt meg.

X. Biztosítás

42. Az utazási szerződés értelmében, utasnak minősülő személyekre utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítási szerződés áll fenn az Anubis Travel és a Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe között. Ezen szerződés értelmében utazásképtelenség esetén, a (storno) biztosítás vonatkozásában biztosítottnak minősülnek az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyek, feltéve, hogy az utazási szerződésben feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került az Anubis Travel vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik meg.
Az Utazási Szerződés megkötésekor az Utas a Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe betegség-, baleset- és poggyászbiztosítását (továbbiakban utasbiztosítás) is megkötheti. Az Anubis Travel a biztosításról az Utast tájékoztatja. Ha az Utas az Anubis Travel közreműködésével köt utasbiztosítást, valamint ha az Anubis Travel az Utas javára szóló biztosítást kötött, az Anubis Travel köteles az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az Utazási Szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Amennyiben a biztosítást nem az Anubis Travelnél köti, az Utas köteles maga gondoskodni saját biztosításáról. Utasbiztosítás hiányában a betegségből, balesetből és poggyászkárból adódó összes felelősség és költség az Utast terheli.
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy az Anubis Traveltől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és az utasbiztosítás valamint az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételeiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, az utas- és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.
A hatályos biztosítási feltételek megtekinthetők a www.anubistravel.hu oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

43. Felek tudomással bírnak arról, hogy az Anubis Travel Utazásszervező önálló jogon légi/vízi/közúti szállító járművek üzemeltetését nem végzi. Fentiek alapján felek megállapodnak, hogy egy esetleges repülőgép szerencsétlenség, hajó vagy busz baleset bekövetkezése esetén Utas elsődlegesen az érintett jármű üzembentartójával, illetve annak biztosítójával szemben érvényesíti esetleges kártérítési igényét, és csak ennek eredménytelensége esetén jogosult az Utazásközvetítővel szemben annak esetleges helytállási kötelezettsége esetén igényérvényesítéssel fellépni.

44. Az Anubis Travel folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: +36 (30) 228 4315.

XI. Egyéb rendelkezések

45. Ha a 281/2008. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

46. A felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Utazásszervező székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságon indíthat pert. A díjemelés indokoltsága és az Utazási Szerződés hiányossága miatt az Utas a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordulhat, illetve előterjesztett panaszának elutasítása esetén az alábbi panaszkezelő szervekhez fordulhat: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós u. 2.), Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő u. 44.-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.)
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http:/jarasinfo.gov.hu). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Felesztési Minisztérium (http://wwww.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

47. A főutas (megrendelő) az utastársak nevében kijelenti (egyéni és csoport foglalás esetében is), hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

AZ UTAS KIJELENTI, HOGY AZ ANUBIS TRAVEL ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI PROSPEKTUST ÉS AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉST EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGISMERTE ÉS AZOKAT ELFOGADJA.
Az Általános Szerződési Feltételek egy példányát átvettem, azt elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom:

 • igen
 • nem

Az utas ÁFA nyilatkozata:
Az utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben, illetve
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben, a saját nevében és javára veszi igénybe.

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást

 • utasként
 • nem utasként

veszem igénybe.
(Kérjük a megfelelőt x-szel jelölni.)

ANUBIS TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Kelt: 2018. …………………………

Megrendelő: ___________________
 

ELÉRHETŐSÉGEINK
Anubis Travel Utazási Iroda  |  1024 Budapest, Kis Rókus utca 1.  |  Telefon: (1) 213-9693, Fax: (1) 201-6994  |  E-mail: info@anubistravel.hu  |  MKEH: U-000186/2002
NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek: 9:00-18:00  |  Szombat-Vasárnap: Zárva
VISZONTELADÓ PARTNEREINK
Honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.
Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem továbbítjuk.
Üdülés, nyaralás, körutazás, utazás, városnézés, városlátogatás, tengerpart, hajóút, hétvége, repülő, repülőjegy, charter, egyptair, repülős út, szállás, hotel, resort, szálloda, akció, last minute, ajánlat, foglalás Egyiptom, Hurghada, Sharm El Sheikh, Kairo, Luxor, El Gouna, Makadi Bay, Nílus, Jordánia, Aqaba, Holt-tenger, Tala Bay, Dead Sea, Marina Plaza, Mina, Dead Sea Spa, Aqaba Gulf, Mövenpick, Days Inn, Sunrise, Beach, Club, Aqua Park, Sea Gull, Sea Star, Steigenberger, Sunny Days, Laguna Vista, Savoy, Oriental, Le Pacha Cataract, Sonesta, Izrael, Szentföld, Szíria, Thaiföld, Phuket, Bangkok
Anubis Travel © 2012 Minden jog fenntartva!  |  Oldaltérkép
Logok VÁLTÁS MOBIL VERZIÓRA
 
Kedves Utasaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánkban a mai napon 08:00 és 16:00 óra között ELMŰ karbantartás miatt áramszünet van. Ez idő alatt mind a telefonos, illetve a személyes ügyintézés sajnos szünetelni kényszerül.
Köszönjük megértésüket!

Anubis Travel